Beta-glycosidase

Spodoptera frugiperda

5CG0

O61594

A:QQRRFPDDFLFGTATASYQIEGAWDEDGKGENIWDYMVHNTPEVIRDLSNGDIAADSYHNYKRDVEMMRELGLDAYRFSLSWARILPTGMANEVNPAGIAFYNNYIDEMLKYNITPLITLYHWDLPQKLQELGGFANPLISDWFEDYARVVFENFGDRVKMFITFNEPREICFEGYGSATKAPILNATAMGAYLCAKNLVTAHAKAYYLYDREFRPVQGGQCGITISVNWFGPATPTPEDEMAAELRRQGEWGIYAHPIFSAEGGFPKELSDKIAEKSAQQGYPWSRLPEFTEEEKAFVRGTSDFFGVNHYTAFLVSATERKGPYPVPSLLDDVDTGSWADDSWLKSASAWLTLAPNSIHTALTHLNNLYNKPVFYITENGWSTDESRENSLIDDDRIQYYRASMESLLNCLDDGINLKGYMAWSLMDNFEWMEGYIERFGLYEVDFSDPARTRTPRKAAFVYKHIIKHRVVDYEYEPETMVMTIDEGH/B:QQRRFPDDFLFGTATASYQIEGAWDEDGKGENIWDYMVHNTPEVIRDLSNGDIAADSYHNYKRDVEMMRELGLDAYRFSLSWARILPTGMANEVNPAGIAFYNNYIDEMLKYNITPLITLYHWDLPQKLQELGGFANPLISDWFEDYARVVFENFGDRVKMFITFNEPREICFEGYGSATKAPILNATAMGAYLCAKNLVTAHAKAYYLYDREFRPVQGGQCGITISVNWFGPATPTPEDEMAAELRRQGEWGIYAHPIFSAEGGFPKELSDKIAEKSAQQGYPWSRLPEFTEEEKAFVRGTSDFFGVNHYTAFLVSATERKGPYPVPSLLDDVDTGSWADDSWLKSASAWLTLAPNSIHTALTHLNNLYNKPVFYITENGWSTDESRENSLIDDDRIQYYRASMESLLNCLDDGINLKGYMAWSLMDNFEWMEGYIERFGLYEVDFSDPARTRTPRKAAFVYKHIIKHRVVDYEYEPETMVMTIDEGH/C:QQRRFPDDFLFGTATASYQIEGAWDEDGKGENIWDYMVHNTPEVIRDLSNGDIAADSYHNYKRDVEMMRELGLDAYRFSLSWARILPTGMANEVNPAGIAFYNNYIDEMLKYNITPLITLYHWDLPQKLQELGGFANPLISDWFEDYARVVFENFGDRVKMFITFNEPREICFEGYGSATKAPILNATAMGAYLCAKNLVTAHAKAYYLYDREFRPVQGGQCGITISVNWFGPATPTPEDEMAAELRRQGEWGIYAHPIFSAEGGFPKELSDKIAEKSAQQGYPWSRLPEFTEEEKAFVRGTSDFFGVNHYTAFLVSATERKGPYPVPSLLDDVDTGSWADDSWLKSASAWLTLAPNSIHTALTHLNNLYNKPVFYITENGWSTDESRENSLIDDDRIQYYRASMESLLNCLDDGINLKGYMAWSLMDNFEWMEGYIERFGLYEVDFSDPARTRTPRKAAFVYKHIIKHRVVDYEYEPETMVMTIDEGH/D:QQRRFPDDFLFGTATASYQIEGAWDEDGKGENIWDYMVHNTPEVIRDLSNGDIAADSYHNYKRDVEMMRELGLDAYRFSLSWARILPTGMANEVNPAGIAFYNNYIDEMLKYNITPLITLYHWDLPQKLQELGGFANPLISDWFEDYARVVFENFGDRVKMFITFNEPREICFEGYGSATKAPILNATAMGAYLCAKNLVTAHAKAYYLYDREFRPVQGGQCGITISVNWFGPATPTPEDEMAAELRRQGEWGIYAHPIFSAEGGFPKELSDKIAEKSAQQGYPWSRLPEFTEEEKAFVRGTSDFFGVNHYTAFLVSATERKGPYPVPSLLDDVDTGSWADDSWLKSASAWLTLAPNSIHTALTHLNNLYNKPVFYITENGWSTDESRENSLIDDDRIQYYRASMESLLNCLDDGINLKGYMAWSLMDNFEWMEGYIERFGLYEVDFSDPARTRTPRKAAFVYKHIIKHRVVDYEYEPETMVMTIDEGH/E:QQRRFPDDFLFGTATASYQIEGAWDEDGKGENIWDYMVHNTPEVIRDLSNGDIAADSYHNYKRDVEMMRELGLDAYRFSLSWARILPTGMANEVNPAGIAFYNNYIDEMLKYNITPLITLYHWDLPQKLQELGGFANPLISDWFEDYARVVFENFGDRVKMFITFNEPREICFEGYGSATKAPILNATAMGAYLCAKNLVTAHAKAYYLYDREFRPVQGGQCGITISVNWFGPATPTPEDEMAAELRRQGEWGIYAHPIFSAEGGFPKELSDKIAEKSAQQGYPWSRLPEFTEEEKAFVRGTSDFFGVNHYTAFLVSATERKGPYPVPSLLDDVDTGSWADDSWLKSASAWLTLAPNSIHTALTHLNNLYNKPVFYITENGWSTDESRENSLIDDDRIQYYRASMESLLNCLDDGINLKGYMAWSLMDNFEWMEGYIERFGLYEVDFSDPARTRTPRKAAFVYKHIIKHRVVDYEYEPETMVMTIDEGH/F:QQRRFPDDFLFGTATASYQIEGAWDEDGKGENIWDYMVHNTPEVIRDLSNGDIAADSYHNYKRDVEMMRELGLDAYRFSLSWARILPTGMANEVNPAGIAFYNNYIDEMLKYNITPLITLYHWDLPQKLQELGGFANPLISDWFEDYARVVFENFGDRVKMFITFNEPREICFEGYGSATKAPILNATAMGAYLCAKNLVTAHAKAYYLYDREFRPVQGGQCGITISVNWFGPATPTPEDEMAAELRRQGEWGIYAHPIFSAEGGFPKELSDKIAEKSAQQGYPWSRLPEFTEEEKAFVRGTSDFFGVNHYTAFLVSATERKGPYPVPSLLDDVDTGSWADDSWLKSASAWLTLAPNSIHTALTHLNNLYNKPVFYITENGWSTDESRENSLIDDDRIQYYRASMESLLNCLDDGINLKGYMAWSLMDNFEWMEGYIERFGLYEVDFSDPARTRTPRKAAFVYKHIIKHRVVDYEYEPETMVMTIDEGH