camelid sdAb A26.8

Clostridioides difficile

4NC0

None

A:MHHHHHHGMRTIDGKKYYFNTNTAEAATGWQTIDGKKYYFNTNTSIASTGYTIINDKHFYFNTDGIMQIGVFKGPDGFEYFAPANTDANNIEGQAIRYQNRFLYLHDNIYYFGNNSKAATGWVTIDGRRYYFEPNTAIGANGYKIIDNKNFYFRNGLPQIGVFKGPNGFEYFAPANTDANNIDGQAIRYQNRFLHLLGNIYYFGNNSKAVTGWQTINGNMYYFMPDTAMAAAGGLFEIDGVIYFFGVDGVKAPGIY/B:QVKLEESGGGLVQAGGSLRLSCAASERTFSRYPVAWFRQAPGAEREFVAVISSTGTSTYYADSVKGRFTISRDNAKVTVYLQMNNLKREDTAVYFCAVNSQRTRLQDPNEYDYWGQGTQVTVSSHHHHHH