Lysozyme C

Homo sapiens

1LHL

P61626

KVFERCELARTLKRLGMDGYRGISLANWMCLAKWESGYNTRATNYNPGDRSTDYGIFQINSRYWCNDGKTPGAVNACHLSCSALLQDNIADAVACAKRVVRDPQGIRAWVAWRNRCQNRDVRQYVQGCGV