Glutaredoxin

Escherichia virus T4

1AAZ

P00276

MFKVYGYDSNIHKCVYCDNAKRLLTVKKQPFEFINIMPEKGVFDDEKIAELLTKLGRDTQIGLTMPQVFAPDGSHIGGFDQLREYFK