Serine hydroxymethyltransferase

Escherichia coli (strain K12)

1DFO,3G8M,1EQB

P0A825

MLKREMNIADYDAELWQAMEQEKVRQEEHIELIASENYTSPRVMQAQGSQLTNKYAEGYPGKRYYGGCEYVDIVEQLAIDRAKELFGADYANVQPHSGSQANFAVYTALLEPGDTVLGMNLAHGGHLTHGSPVNFSGKLYNIVPYGIDATGHIDYADLEKQAKEHKPKMIIGGFSAYSGVVDWAKMREIADSIGAYLFVDMAHVAGLVAAGVYPNPVPHAHVVTTTTHKTLAGPRGGLILAKGGSEELYKKLNSAVFPGGQGGPLMHVIAGKAVALKEAMEPEFKTYQQQVAKNAKAMVEVFLERGYKVVSGGTDNHLFLVDLVDKNLTGKEADAALGRANITVNKNSVPNDPKSPFVTSGIRVGTPAITRRGFKEAEAKELAGWMCDVLDSINDEAVIERIKGKVLDICARYPVYA