Lysozyme C, milk isozyme

Canis lupus

1EL1

P81708

SKIFSKCELARKLKSMGMDGFHGYSLANWVCMAEYESNFNTQAFNGRNSNGSSDYGIFQLNSKWWCKSNSHSSANACNIMCSKFLDDNIDDDIACAKRVVKDPNGMSAWVAWVKHCKGKDLSKYLASCNL