Lysozyme C, milk isozyme

Canis lupus familiaris

1QQY,2Z2E,1I56,2CWI,1EL1

P81708

KIFSKCELARKLKSMGMDGFHGYSLANWVCMAEYESNFNTQAFNGRNSNGSSDYGIFQLNSKWWCKSNSHSSANACNIMCSKFLDDNIDDDIACAKRVVKDPNGMSAWVAWVKHCKGKDLSKYLASCNL