Rhodopsin

Bos taurus

4BEY,3PXO,2HPY,1VQX,4X1H,1LN6,5DYS,4BEZ,1U19,3OAX,2PED,1L9H,1N3M,1F88,1FDF,1OV0,1OV1,5EN0,3CAP,2J4Y,1EDV,1EDW,1EDS,3PQR,1EDX,4A4M,2G87,3DQB,1BOK,5TE3,5TE5,2X72,2I35,5WKT,2IQK,3C9M,3C9L,1NZS,1JFP,4PXF,4J4Q,2I36,2I37,1BOJ,1GZM,1HZX

P02699

MNGTEGPNFYVPFSNKTGVVRSPFEAPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIMLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVFGGFTTTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLVGWSRYIPEGMQCSCGIDYYTPHEETNNESFVIYMFVVHFIIPLIVIFFCYGQLVFTVKEAAAQQQESATTQKAEKEVTRMVIIMVIAFLICWLPYAGVAFYIFTHQGSDFGPIFMTIPAFFAKTSAVYNPVIYIMMNKQFRNCMVTTLCCGKNPLGDDEASTTVSKTETSQVAPA