Thymidylate synthase

Lactobacillus casei

3BNZ,3BYX,3IK0,1BO7,1BO8,1NJC,1JMG,1NJA,3BZ0,1NJE,1NJD,1TVU,3IK1,1TVW,1BP6,1BP0,1JMH,1JMI,2G8D,1TSM,2G8A,4TMS,2G89,3IJZ,1TDC,1TDB,1TDA,1VZC,1VZB,1VZA,1VZE,1VZD,1TSV,1TSW,2TDD,3C06,1THY,1TSZ,1TSX,1TSY,1NJB,2G86,1TSL,1LCE,1LCB,1LCA,1JMF,1BPJ,1TVV,2TDM

P00469

MLEQPYLDLAKKVLDEGHFKPDRTHTGTYSIFGHQMRFDLSKGFPLLTTKKVPFGLIKSELLWFLHGDTNIRFLLQHRNHIWDEWAFEKWVKSDEYHGPDMTDFGHRSQKDPEFAAVYHEEMAKFDDRVLHDDAFAAKYGDLGLVYGSQWRAWHTSKGDTIDQLGDVIEQIKTHPYSRRLIVSAWNPEDVPTMALPPCHTLYQFYVNDGKLSLQLYQRSADIFLGVPFNIASYALLTHLVAHECGLEVGEFIHTFGDAHLYVNHLDQIKEQLSRTPRPAPTLQLNPDKHDIFDFDMKDIKLLNYDPYPAIKAPVAV