Spermadhesin-1

Bos taurus

1SFP

P29392

MDWLPRNTNCGGILKEESGVIATYYGPKTNCVWTIQMPPEYHVRVSIQYLQLNCNKESLEIIDGLPGSPVLGKICEGSLMDYRSSGSIMTVKYIREPEHPASFYEVLYFQDPQA