Villin-1

Gallus gallus

3TRY,2F4K,2LLF,1WY3,3TRW,3TRV,1WY4,1YU5,1YU7,2VIL,2VIK,1QQV,1YU8,3NKJ,1YRF,3MYC,1YRI,3MYA,3MYE,2RJV,2RJW,5I1P,2RJX,2RJY,5I1O,5I1N,5I1S,2PPZ,1VII,4CZ3,4CZ4,3TJW,2JM0

P02640

MVELSKKVTGKLDKTTPGIQIWRIENMEMVPVPTKSYGNFYEGDCYVLLSTRKTGSGFSYNIHYWLGKNSSQDEQGAAAIYTTQMDEYLGSVAVQHREVQGHESETFRAYFKQGLIYKQGGVASGMKHVETNTYNVQRLLHVKGKKNVVAAEVEMSWKSFNLGDVFLLDLGQLIIQWNGPESNRAERLRAMTLAKDIRDRERAGRAKVGVVEGENEAASPELMQALTHVLGEKKNIKAATPDEQVHQALNSALKLYHVSDASGNLVIQEVAIRPLTQDMLQHEDCYILDQAGLKIFVWKGKNANKEEKQQAMSRALGFIKAKNYLASTSVETENDGSESAVFRQLFQKWTVPNQTSGLGKTHTVGKVAKVEQVKFDATTMHVKPEVAAQQKMVDDGSGEAEVWRVENQELVPVEKRWLGHFYGGDCYLVLYTYYVGPKVNRIIYIWQGRHASTDELAASAYQAVFLDQKYNNEPVQVRVTMGKEPAHLMAIFKGKMVVYENGSSRAGGTEPASSTRLFHVHGTNEYNTKAFEVPVRAASLNSNDVFVLKTPSSCYLWYGKGCSGDEREMGKMVADIISKTEKPVVAEGQEPPEFWVALGGKTSYANSKRLQEENPSVPPRLFECSNKTGRFLATEIVDFTQDDLDENDVYLLDTWDQIFFWIGKGANESEKEAAAETAQEYLRSHPGSRDLDTPIIVVKQGFEPPTFTGWFMAWDPLCWSDRKSYDELKAELGDNASIGQLVSGLTSKNEVFTATTTLVPTKLETFPLDVLVNTAAEDLPRGVDPSRKENHLSDEDFKAVFGMTRSAFANLPLWKQQNLKKEKGLF