Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1

Gallus gallus

1SHG

P07751

MDETGKELVLALYDYQEKSPREVTMKKGDILTLLNSTNKDWWKVEVNDRQGFVPAAYVKKLD