Stem bromelain

Ananas comosus

1W0Q

P14518

AVPQSIDWRDYGAVTSVKNQNPCGACWAFAAIATVESIYKIKKGILEPLSEQQVLDCAKGYGCKGGWEFRAFEFIISNKGVASGAIYPYKAAKGTCKTDGVPNSAYITGYARVPRNNESSMMYAVSKQPITVAVDANANFQYYKSGVFNGPCGTSLNHAVTAIGYGQDSIIYPKKWGAKWGEAGYIRMARDVSSSSGICGIAIDPLYPTLEE