Mutations for sequence A:MFINRWLFSTNHKDIGTLYLLFGAWAGMVGTALSLLIRAELGQPGTLLGDDQIYNVVVTAHAFVMIFFMVMPIMIGGFGNWLVPLMIGAPDMAFPRMNNMSFWLLPPSFLLLLASSMVEAGAGTGWTVYPPLAGNLAHAGASVDLTIFSLHLAGVSSILGAINFITTIINMKPPAMSQYQTPLFVWSVMITAVLLLLSLPVLAAGITMLLTDRNLNTTFFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIVTYYSGKKEPFGYMGMVWAMMSIGFLGFIVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAIPTGVKVFSWLATLHGGNIKWSPAMMWALGFIFLFTVGGLTGIVLANSSLDIVLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIMGGFVHWFPLFSGYTLNDTWAKIHFAIMFVGVNMTFFPQHFLGLSGMPRRYSDYPDAYTMWNTISSMGSFISLTAVMLMVFIIWEAFASKREVLTVDLTTTNLEWLNGCPPPYHTFEEPTYVNLK/B:MAYPMQLGFQDATSPIMEELLHFHDHTLMIVFLISSLVLYIISLMLTTKLTHTSTMDAQEVETIWTILPAIILILIALPSLRILYMMDEINNPSLTVKTMGHQWYWSYEYTDYEDLSFDSYMIPTSELKPGELRLLEVDNRVVLPMEMTIRMLVSSEDVLHSWAVPSLGLKTDAIPGRLNQTTLMSSRPGLYYGQCSEICGSNHSFMPIVLELVPLKYFEKWSASML/C:MTHQTHAYHMVNPSPWPLTGALSALLMTSGLTMWFHFNSMTLLMIGLTTNMLTMYQWWRDVIRESTFQGHHTPAVQKGLRYGMILFIISEVLFFTGFFWAFYHSSLAPTPELGGCWPPTGIHPLNPLEVPLLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGDRKHMLQALFITITLGVYFTLLQASEYYEAPFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCFFRQLKFHFTSNHHFGFEAGAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWGS/D:AHGSVVKSEDYALPSYVDRRDYPLPDVAHVKNLSASQKALKEKEKASWSSLSIDEKVELYRLKFKESFAEMNRSTNEWKTVVGAAMFFIGFTALLLIWEKHYVYGPIPHTFEEEWVAKQTKRMLDMKVAPIQGFSAKWDYDKNEWKK/E:SHGSHETDEEFDARWVTYFNKPDIDAWELRKGMNTLVGYDLVPEPKIIDAALRACRRLNDFASAVRILEVVKDKAGPHKEIYPYVIQELRPTLNELGISTPEELGLDKV/F:ASGGGVPTDEEQATGLEREVMLAARKGQDPYNILAPKATSGTKEDPNLVPSITNKRIVGCICEEDNSTVIWFWLHKGEAQRCPSCGTHYKLVPHQLAH/G:ASAAKGDHGGTGARTWRFLTFGLALPSVALCTLNSWLHSGHRERPAFIPYHHLRIRTKPFSWGDGNHTFFHNPRVNPLPTGYEK/H:AEDIQAKIKNYQTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCEKAMTAKGGDVSVCEWYRRVYKSLCPISWVSTWDDRRAEGTFPGKI/I:STALAKPQMRGLLARRLRFHIVGAFMVSLGFATFYKFAVAEKRKKAYADFYRNYDSMKDFEEMRKAGIFQSAK/J:FENRVAEKQKLFQEDNGLPVHLKGGATDNILYRVTMTLCLGGTLYSLYCLGWASFPHKK/K:IHQKRAPDFHDKYGNAVLASGATFCVAVWVYMATQIGIEWNPSPVGRVTPKEWREQ/L:SHYEEGPGKNIPFSVENKWRLLAMMTLFFGSGFAAPFFIVRHQLLKK/M:ITAKPAKTPTSPKEQAIGLSVTFLSFLLPAGWVLYHLDNYKKSSAA/N:MFINRWLFSTNHKDIGTLYLLFGAWAGMVGTALSLLIRAELGQPGTLLGDDQIYNVVVTAHAFVMIFFMVMPIMIGGFGNWLVPLMIGAPDMAFPRMNNMSFWLLPPSFLLLLASSMVEAGAGTGWTVYPPLAGNLAHAGASVDLTIFSLHLAGVSSILGAINFITTIINMKPPAMSQYQTPLFVWSVMITAVLLLLSLPVLAAGITMLLTDRNLNTTFFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIVTYYSGKKEPFGYMGMVWAMMSIGFLGFIVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAIPTGVKVFSWLATLHGGNIKWSPAMMWALGFIFLFTVGGLTGIVLANSSLDIVLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIMGGFVHWFPLFSGYTLNDTWAKIHFAIMFVGVNMTFFPQHFLGLSGMPRRYSDYPDAYTMWNTISSMGSFISLTAVMLMVFIIWEAFASKREVLTVDLTTTNLEWLNGCPPPYHTFEEPTYVNLK/O:MAYPMQLGFQDATSPIMEELLHFHDHTLMIVFLISSLVLYIISLMLTTKLTHTSTMDAQEVETIWTILPAIILILIALPSLRILYMMDEINNPSLTVKTMGHQWYWSYEYTDYEDLSFDSYMIPTSELKPGELRLLEVDNRVVLPMEMTIRMLVSSEDVLHSWAVPSLGLKTDAIPGRLNQTTLMSSRPGLYYGQCSEICGSNHSFMPIVLELVPLKYFEKWSASML/P:MTHQTHAYHMVNPSPWPLTGALSALLMTSGLTMWFHFNSMTLLMIGLTTNMLTMYQWWRDVIRESTFQGHHTPAVQKGLRYGMILFIISEVLFFTGFFWAFYHSSLAPTPELGGCWPPTGIHPLNPLEVPLLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGDRKHMLQALFITITLGVYFTLLQASEYYEAPFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCFFRQLKFHFTSNHHFGFEAGAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWGS/Q:AHGSVVKSEDYALPSYVDRRDYPLPDVAHVKNLSASQKALKEKEKASWSSLSIDEKVELYRLKFKESFAEMNRSTNEWKTVVGAAMFFIGFTALLLIWEKHYVYGPIPHTFEEEWVAKQTKRMLDMKVAPIQGFSAKWDYDKNEWKK/R:SHGSHETDEEFDARWVTYFNKPDIDAWELRKGMNTLVGYDLVPEPKIIDAALRACRRLNDFASAVRILEVVKDKAGPHKEIYPYVIQELRPTLNELGISTPEELGLDKV/S:ASGGGVPTDEEQATGLEREVMLAARKGQDPYNILAPKATSGTKEDPNLVPSITNKRIVGCICEEDNSTVIWFWLHKGEAQRCPSCGTHYKLVPHQLAH/T:ASAAKGDHGGTGARTWRFLTFGLALPSVALCTLNSWLHSGHRERPAFIPYHHLRIRTKPFSWGDGNHTFFHNPRVNPLPTGYEK/U:AEDIQAKIKNYQTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCEKAMTAKGGDVSVCEWYRRVYKSLCPISWVSTWDDRRAEGTFPGKI/V:STALAKPQMRGLLARRLRFHIVGAFMVSLGFATFYKFAVAEKRKKAYADFYRNYDSMKDFEEMRKAGIFQSAK/W:FENRVAEKQKLFQEDNGLPVHLKGGATDNILYRVTMTLCLGGTLYSLYCLGWASFPHKK/X:IHQKRAPDFHDKYGNAVLASGATFCVAVWVYMATQIGIEWNPSPVGRVTPKEWREQ/Y:SHYEEGPGKNIPFSVENKWRLLAMMTLFFGSGFAAPFFIVRHQLLKK/Z:ITAKPAKTPTSPKEQAIGLSVTFLSFLLPAGWVLYHLDNYKKSSAA

A:MFINRWLFSTNHKDIGTLYLLFGAWAGMVGTALSLLIRAELGQPGTLLGDDQIYNVVVTAHAFVMIFFMVMPIMIGGFGNWLVPLMIGAPDMAFPRMNNMSFWLLPPSFLLLLASSMVEAGAGTGWTVYPPLAGNLAHAGASVDLTIFSLHLAGVSSILGAINFITTIINMKPPAMSQYQTPLFVWSVMITAVLLLLSLPVLAAGITMLLTDRNLNTTFFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIVTYYSGKKEPFGYMGMVWAMMSIGFLGFIVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAIPTGVKVFSWLATLHGGNIKWSPAMMWALGFIFLFTVGGLTGIVLANSSLDIVLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIMGGFVHWFPLFSGYTLNDTWAKIHFAIMFVGVNMTFFPQHFLGLSGMPRRYSDYPDAYTMWNTISSMGSFISLTAVMLMVFIIWEAFASKREVLTVDLTTTNLEWLNGCPPPYHTFEEPTYVNLK/B:MAYPMQLGFQDATSPIMEELLHFHDHTLMIVFLISSLVLYIISLMLTTKLTHTSTMDAQEVETIWTILPAIILILIALPSLRILYMMDEINNPSLTVKTMGHQWYWSYEYTDYEDLSFDSYMIPTSELKPGELRLLEVDNRVVLPMEMTIRMLVSSEDVLHSWAVPSLGLKTDAIPGRLNQTTLMSSRPGLYYGQCSEICGSNHSFMPIVLELVPLKYFEKWSASML/C:MTHQTHAYHMVNPSPWPLTGALSALLMTSGLTMWFHFNSMTLLMIGLTTNMLTMYQWWRDVIRESTFQGHHTPAVQKGLRYGMILFIISEVLFFTGFFWAFYHSSLAPTPELGGCWPPTGIHPLNPLEVPLLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGDRKHMLQALFITITLGVYFTLLQASEYYEAPFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCFFRQLKFHFTSNHHFGFEAGAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWGS/D:AHGSVVKSEDYALPSYVDRRDYPLPDVAHVKNLSASQKALKEKEKASWSSLSIDEKVELYRLKFKESFAEMNRSTNEWKTVVGAAMFFIGFTALLLIWEKHYVYGPIPHTFEEEWVAKQTKRMLDMKVAPIQGFSAKWDYDKNEWKK/E:SHGSHETDEEFDARWVTYFNKPDIDAWELRKGMNTLVGYDLVPEPKIIDAALRACRRLNDFASAVRILEVVKDKAGPHKEIYPYVIQELRPTLNELGISTPEELGLDKV/F:ASGGGVPTDEEQATGLEREVMLAARKGQDPYNILAPKATSGTKEDPNLVPSITNKRIVGCICEEDNSTVIWFWLHKGEAQRCPSCGTHYKLVPHQLAH/G:ASAAKGDHGGTGARTWRFLTFGLALPSVALCTLNSWLHSGHRERPAFIPYHHLRIRTKPFSWGDGNHTFFHNPRVNPLPTGYEK/H:AEDIQAKIKNYQTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCEKAMTAKGGDVSVCEWYRRVYKSLCPISWVSTWDDRRAEGTFPGKI/I:STALAKPQMRGLLARRLRFHIVGAFMVSLGFATFYKFAVAEKRKKAYADFYRNYDSMKDFEEMRKAGIFQSAK/J:FENRVAEKQKLFQEDNGLPVHLKGGATDNILYRVTMTLCLGGTLYSLYCLGWASFPHKK/K:IHQKRAPDFHDKYGNAVLASGATFCVAVWVYMATQIGIEWNPSPVGRVTPKEWREQ/L:SHYEEGPGKNIPFSVENKWRLLAMMTLFFGSGFAAPFFIVRHQLLKK/M:ITAKPAKTPTSPKEQAIGLSVTFLSFLLPAGWVLYHLDNYKKSSAA/N:MFINRWLFSTNHKDIGTLYLLFGAWAGMVGTALSLLIRAELGQPGTLLGDDQIYNVVVTAHAFVMIFFMVMPIMIGGFGNWLVPLMIGAPDMAFPRMNNMSFWLLPPSFLLLLASSMVEAGAGTGWTVYPPLAGNLAHAGASVDLTIFSLHLAGVSSILGAINFITTIINMKPPAMSQYQTPLFVWSVMITAVLLLLSLPVLAAGITMLLTDRNLNTTFFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIVTYYSGKKEPFGYMGMVWAMMSIGFLGFIVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAIPTGVKVFSWLATLHGGNIKWSPAMMWALGFIFLFTVGGLTGIVLANSSLDIVLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIMGGFVHWFPLFSGYTLNDTWAKIHFAIMFVGVNMTFFPQHFLGLSGMPRRYSDYPDAYTMWNTISSMGSFISLTAVMLMVFIIWEAFASKREVLTVDLTTTNLEWLNGCPPPYHTFEEPTYVNLK/O:MAYPMQLGFQDATSPIMEELLHFHDHTLMIVFLISSLVLYIISLMLTTKLTHTSTMDAQEVETIWTILPAIILILIALPSLRILYMMDEINNPSLTVKTMGHQWYWSYEYTDYEDLSFDSYMIPTSELKPGELRLLEVDNRVVLPMEMTIRMLVSSEDVLHSWAVPSLGLKTDAIPGRLNQTTLMSSRPGLYYGQCSEICGSNHSFMPIVLELVPLKYFEKWSASML/P:MTHQTHAYHMVNPSPWPLTGALSALLMTSGLTMWFHFNSMTLLMIGLTTNMLTMYQWWRDVIRESTFQGHHTPAVQKGLRYGMILFIISEVLFFTGFFWAFYHSSLAPTPELGGCWPPTGIHPLNPLEVPLLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGDRKHMLQALFITITLGVYFTLLQASEYYEAPFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCFFRQLKFHFTSNHHFGFEAGAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWGS/Q:AHGSVVKSEDYALPSYVDRRDYPLPDVAHVKNLSASQKALKEKEKASWSSLSIDEKVELYRLKFKESFAEMNRSTNEWKTVVGAAMFFIGFTALLLIWEKHYVYGPIPHTFEEEWVAKQTKRMLDMKVAPIQGFSAKWDYDKNEWKK/R:SHGSHETDEEFDARWVTYFNKPDIDAWELRKGMNTLVGYDLVPEPKIIDAALRACRRLNDFASAVRILEVVKDKAGPHKEIYPYVIQELRPTLNELGISTPEELGLDKV/S:ASGGGVPTDEEQATGLEREVMLAARKGQDPYNILAPKATSGTKEDPNLVPSITNKRIVGCICEEDNSTVIWFWLHKGEAQRCPSCGTHYKLVPHQLAH/T:ASAAKGDHGGTGARTWRFLTFGLALPSVALCTLNSWLHSGHRERPAFIPYHHLRIRTKPFSWGDGNHTFFHNPRVNPLPTGYEK/U:AEDIQAKIKNYQTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCEKAMTAKGGDVSVCEWYRRVYKSLCPISWVSTWDDRRAEGTFPGKI/V:STALAKPQMRGLLARRLRFHIVGAFMVSLGFATFYKFAVAEKRKKAYADFYRNYDSMKDFEEMRKAGIFQSAK/W:FENRVAEKQKLFQEDNGLPVHLKGGATDNILYRVTMTLCLGGTLYSLYCLGWASFPHKK/X:IHQKRAPDFHDKYGNAVLASGATFCVAVWVYMATQIGIEWNPSPVGRVTPKEWREQ/Y:SHYEEGPGKNIPFSVENKWRLLAMMTLFFGSGFAAPFFIVRHQLLKK/Z:ITAKPAKTPTSPKEQAIGLSVTFLSFLLPAGWVLYHLDNYKKSSAA

None

1

WTnumMUT

File Description

Column Assay/Protocol