Mutations for sequence FVRKTNKNRDMPLDSDVFRVPPGYNAPQQVHITQGDLVGRAMIISWVTMDEPGSSAVRYWSEKNGRKRIAKGKMSTYRFFNYSSGFIHHTTIRKLKYNTKYYYEVGLRNTTRRFSFITPPQTGLDVPYTFGLIGDLGQSFDSNTTLSHYELSPKKGQTVLFVGDLSYADRYPNHDNVRWDTWGRFTERSVAYQPWIWTAGNHEIEFAPEINETEPFKPFSYRYHVPYEASQSTSPFWYSIKRASAHIIVLSSYSAYGRGTPQYTWLKKELRKVKRSETPWLIVLMHSPLYNSYNHHFMEGEAMRTKFEAWFVKYKVDVVFAGHVHAYERSERVSNIAYKITDGLCTPVKDQSAPVYITIGDAGNYGVIDSNMIQPQPEYSAFREASFGHGMFDIKNRTHAHFSWNRNQDGVAVEADSVWFFNRHWYPVDDST

FVRKTNKNRDMPLDSDVFRVPPGYNAPQQVHITQGDLVGRAMIISWVTMDEPGSSAVRYWSEKNGRKRIAKGKMSTYRFFNYSSGFIHHTTIRKLKYNTKYYYEVGLRNTTRRFSFITPPQTGLDVPYTFGLIGDLGQSFDSNTTLSHYELSPKKGQTVLFVGDLSYADRYPNHDNVRWDTWGRFTERSVAYQPWIWTAGNHEIEFAPEINETEPFKPFSYRYHVPYEASQSTSPFWYSIKRASAHIIVLSSYSAYGRGTPQYTWLKKELRKVKRSETPWLIVLMHSPLYNSYNHHFMEGEAMRTKFEAWFVKYKVDVVFAGHVHAYERSERVSNIAYKITDGLCTPVKDQSAPVYITIGDAGNYGVIDSNMIQPQPEYSAFREASFGHGMFDIKNRTHAHFSWNRNQDGVAVEADSVWFFNRHWYPVDDST

None

1

WTnumMUT

File Description

Column Assay/Protocol