Mutations for sequence QTGGSFFEPFNSYNSGTWEKADGYSNGGVFNCTWRANNVNFTNDGKLKLGLTSSAYNKFDCAEYRSTNIYGYGLYEVSMKPAKNTGIVSSFFTYTGPAHGTQWDEIDIEFLGKDTTKVQFNYYTNGVGGHEKVISLGFDASKGFHTYAFDWQPGYIKWYVDGVLKHTATANIPSTPGKIMMNLWNGTGVDDWLGSYNGANPLYAEYDWVKYTSN

QTGGSFFEPFNSYNSGTWEKADGYSNGGVFNCTWRANNVNFTNDGKLKLGLTSSAYNKFDCAEYRSTNIYGYGLYEVSMKPAKNTGIVSSFFTYTGPAHGTQWDEIDIEFLGKDTTKVQFNYYTNGVGGHEKVISLGFDASKGFHTYAFDWQPGYIKWYVDGVLKHTATANIPSTPGKIMMNLWNGTGVDDWLGSYNGANPLYAEYDWVKYTSN

None

1

WTnumMUT

File Description

Column Assay/Protocol