Mutations for sequence MNPIHDRTSDYHKYLKVKQGDSDLFKLTVSDKRYIWYNPDPKERDSYECGEIVSETSDSFTFKTVDGQDRQVKKDDANQRNPIKFDGVEDMSELSYLNEPAVFHNLRVRYNQDLIYTYSGLFLVAVNPFKRIPIYTQEMVDIFKGRRRNEVAPHIFAISDVAYRSMLDDRQNQSLLITGESGAGKTENTKKVIQYLASVAGRNQANGSGVLEQQILQANPILEAFGNAKTTRNNNSSRFGKFIEIQFNNAGFISGASIQSYLLEKSRVVFQSETERNYHIFYQLLAGATAEEKKALHLAGPESFNYLNQSGCVDIKGVSDSEEFKITRQAMDIVGFSQEEQMSIFKIIAGILHLGNIKFEKGAGEGAVLKDKTALNAASTVFGVNPSVLEKALMEPRILAGRDLVAQHLNVEKSSSSRDALVKALYGRLFLWLVKKINNVLCQERKAYFIGVLDISGFEIFKVNSFEQLCINYTNEKLQQFFNHHMFKLEQEEYLKEKINWTFIDFGLDSQATIDLIDGRQPPGILALLDEQSVFPNATDNTLITKLHSHFSKKNAKYEEPRFSKTEFGVTHYAGQVMYEIQDWLEKNKDPLQQDLELCFKDSSDNVVTKLFNDPNIASRAKKGANFITVAAQYKEQLASLMATLETTNPHFVRCIIPNNKQLPAKLEDKVVLDQLRCNGVLEGIRITRKGFPNRIIYADFVKRYYLLAPNVPRDAEDSQKATDAVLKHLNIDPEQYRFGITKIFFRAGQLARIEEAREPN

MNPIHDRTSDYHKYLKVKQGDSDLFKLTVSDKRYIWYNPDPKERDSYECGEIVSETSDSFTFKTVDGQDRQVKKDDANQRNPIKFDGVEDMSELSYLNEPAVFHNLRVRYNQDLIYTYSGLFLVAVNPFKRIPIYTQEMVDIFKGRRRNEVAPHIFAISDVAYRSMLDDRQNQSLLITGESGAGKTENTKKVIQYLASVAGRNQANGSGVLEQQILQANPILEAFGNAKTTRNNNSSRFGKFIEIQFNNAGFISGASIQSYLLEKSRVVFQSETERNYHIFYQLLAGATAEEKKALHLAGPESFNYLNQSGCVDIKGVSDSEEFKITRQAMDIVGFSQEEQMSIFKIIAGILHLGNIKFEKGAGEGAVLKDKTALNAASTVFGVNPSVLEKALMEPRILAGRDLVAQHLNVEKSSSSRDALVKALYGRLFLWLVKKINNVLCQERKAYFIGVLDISGFEIFKVNSFEQLCINYTNEKLQQFFNHHMFKLEQEEYLKEKINWTFIDFGLDSQATIDLIDGRQPPGILALLDEQSVFPNATDNTLITKLHSHFSKKNAKYEEPRFSKTEFGVTHYAGQVMYEIQDWLEKNKDPLQQDLELCFKDSSDNVVTKLFNDPNIASRAKKGANFITVAAQYKEQLASLMATLETTNPHFVRCIIPNNKQLPAKLEDKVVLDQLRCNGVLEGIRITRKGFPNRIIYADFVKRYYLLAPNVPRDAEDSQKATDAVLKHLNIDPEQYRFGITKIFFRAGQLARIEEAREPN

None

1

WTnumMUT

File Description

Column Assay/Protocol