Mutations for sequence MLEQPYLDLAKKVLDEGHFKPDRTHTGTYSIFGHQMRFDLSKGFPLLTTKKVPFGLIKSELLWFLHGDTNIRFLLQHRNHIWDEWAFEKWVKSDEYHGPDMTDFGHRSQKDPEFAAVYHEEMAKFDDRVLHDDAFAAKYGDLGLVYGSQWRAWHTSKGDTIDQLGDVIEQIKTHPYSRRLIVSAWNPEDVPTMALPPCHTLYQFYVNDGKLSLQLYQRSADIFLGVPFNIASYALLTHLVAHECGLEVGEFIHTFGDAHLYVNHLDQIKEQLSRTPRPAPTLQLNPDKHDIFDFDMKDIKLLNYDPYPAIKAPVAV

MLEQPYLDLAKKVLDEGHFKPDRTHTGTYSIFGHQMRFDLSKGFPLLTTKKVPFGLIKSELLWFLHGDTNIRFLLQHRNHIWDEWAFEKWVKSDEYHGPDMTDFGHRSQKDPEFAAVYHEEMAKFDDRVLHDDAFAAKYGDLGLVYGSQWRAWHTSKGDTIDQLGDVIEQIKTHPYSRRLIVSAWNPEDVPTMALPPCHTLYQFYVNDGKLSLQLYQRSADIFLGVPFNIASYALLTHLVAHECGLEVGEFIHTFGDAHLYVNHLDQIKEQLSRTPRPAPTLQLNPDKHDIFDFDMKDIKLLNYDPYPAIKAPVAV

None

1

WTnumMUT

File Description

Column Assay/Protocol