Mutations for sequence DDHSELLVNTKSGKVMGTRVPVLSSHISAFLGIPFAEPPVGNMRFRRPEPKKPWSGVWNASTYPNNCQQYVDEQFPGFSGSEMWNPNREMSEDCLYLNIWVPSPRPKSTTVMVWIYGGGFYSGSSTLDVYNGKYLAYTEEVVLVSLSYRVGAFGFLALHGSQEAPGNVGLLDQRMALQWVHDNIQFFGGDPKTVTIFGESAGGASVGMHILSPGSRDLFRRAILQSGSPNCPWASVSVAEGRRRAVELGRNLNCNLNSDEELIHCLREKKPQELIDVEWNVLPFDSIFRFSFVPVIDGEFFPTSLESMLNSGNFKKTQILLGVNKDEGSFFLLYGAPGFSKDSESKISREDFMSGVKLSVPHANDLGLDAVTLQYTDWMDDNNGIKNRDGLDDIVGDHNVICPLMHFVNKYTKFGNGTYLYFFNHRASNLVWPEWMGVIHGYEIEFVFGLPLVKELNYTAEEEALSRRIMHYWATFAKTGNPNEPHSQESKWPLFTTKEQKFIDLNTEPMKVHQRLRVQMCVFWNQFLPKLLNATAC

DDHSELLVNTKSGKVMGTRVPVLSSHISAFLGIPFAEPPVGNMRFRRPEPKKPWSGVWNASTYPNNCQQYVDEQFPGFSGSEMWNPNREMSEDCLYLNIWVPSPRPKSTTVMVWIYGGGFYSGSSTLDVYNGKYLAYTEEVVLVSLSYRVGAFGFLALHGSQEAPGNVGLLDQRMALQWVHDNIQFFGGDPKTVTIFGESAGGASVGMHILSPGSRDLFRRAILQSGSPNCPWASVSVAEGRRRAVELGRNLNCNLNSDEELIHCLREKKPQELIDVEWNVLPFDSIFRFSFVPVIDGEFFPTSLESMLNSGNFKKTQILLGVNKDEGSFFLLYGAPGFSKDSESKISREDFMSGVKLSVPHANDLGLDAVTLQYTDWMDDNNGIKNRDGLDDIVGDHNVICPLMHFVNKYTKFGNGTYLYFFNHRASNLVWPEWMGVIHGYEIEFVFGLPLVKELNYTAEEEALSRRIMHYWATFAKTGNPNEPHSQESKWPLFTTKEQKFIDLNTEPMKVHQRLRVQMCVFWNQFLPKLLNATAC

None

1

WTnumMUT

File Description

Column Assay/Protocol